En cumprimento do establecido na Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal, así como no Real Decreto 1720/2007 que desenvolve esta lei, indicámoslle que os datos persoais que Ud. facilítanos de forma voluntaria, por calquera dos nosos medios de recollida de información, van ser incorporados a ficheiros automatizados de tratamento de datos de carácter persoal debidamente inscritos na Axencia Española de Protección de Datos cuxo titular é CONSELLO REGULADOR DE AGRICULTURA ECOLÓXICA DE GALICIA (en diante CRAEGA) con CIF V27218643.

Devanditos ficheiros teñen como a súa única finalidade a xestión comercial (1) por parte de CRAEGA. Os datos contidos neles serán tratados de forma confidencial. CRAEGA cumpre integramente coa lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, e cos compromisos de confidencialidade propios da súa actividade.

CRAEGA adoptou as medidas técnicas necesarias para manter o nivel de seguridade requirido, segundo a natureza dos datos persoais tratados e as circunstancias do tratamento, co obxecto de evitar, na medida do posible e sempre segundo o estado da técnica, a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado.

Infórmase da posibilidade de enviarlle información sobre actividades e servizos de interese aos que Ud. presta o seu consentimento, e que, por calquera medio, puidesen levar a cabo entes colaboradores do titular do ficheiro e o propio titular do ficheiro.

Esta autorización faise efectiva de forma retroactiva a calquera tratamento de datos feitos xa por parte do titular do ficheiro, a condición de que a finalidade fose a anteriormente indicada. Tamén se fai efectiva para calquera outro tratamento necesario para a prestación de servizos de recente ou nova contratación.

Para que a información que conteñen os nosos ficheiros estea sempre actualizada e non conteña erros pedimos aos nosos clientes e usuarios que nos comuniquen, o máis axiña posible, as modificacións e rectificacións dos seus datos de carácter persoal.

Se desexa exercer o dereito de acceso, rectificación, oposición ou cancelación, dirixa un escrito (achegado fotocopia do DNI) a:

(1) Xestión de clientes, xestión comercial (incluíndo campañas publicitarias), facturación, contabilidade e fiscalidade.